Végrendelet 2018/2019 – mit kell tennie az örökösöknek?

Hirdetés:

Végrendelet 2018/2019 – mit kell tennie az örökösöknek?

Végrendelet 2018/2019 – mit kell tennie az örökösöknek?

A végrendelet a Polgári törvénykönyv szabályai alapján tehető. Ha valaki nem akarja, hogy a törvényes öröklés szabályai szerint alakuljon az elhalálozása után hagyatékának szétosztása, akkor végrendelkeznie szükséges a vagyonáról.

A végrendelet az örökhagyó olyan nyilatkozata, amiben kijelenti, hogy a tulajdonában lévő ingó és ingatlan vagyonát kire fogja hagyni, ha meghal. Ha végrendelkezik valaki, ha nem, a vagyonát valaki megörökli, végső soron az Állam, ha nincs törvényes örököse. Még abban az esetben sem biztos, hogy mindent az fog kapni, akiről rendelkezett az okiratban, mert a jogszabályok keresztülhúzhatják a számítást.

A végrendelet lehet írásbeli vagy szóbeli. A szóbeli végrendeletnek szigorú szabályai vannak, mert a törvény olyan rendkívüli élethelyzetet kíván meg a megtételéhez, amikor a végrendelkező gátolva van abban, hogy írásban végrendelkezzen és feltehetően már nem is lesz rá képes. Ilyen pl. az, ha valakit baleset ér és már csak arra képes, hogy elmondja mit kire hagy, ha meghal. A szóbeli végrendelet akkor lesz érvényes, ha van két tanúja az elhangzottaknak. Ha viszont ez az élethelyzet elmúlik anélkül, hogy az illető meghalna, írásba kell foglalni harminc napon belül az elhangzottakat, egyébként hatálytalanná válik mindaz, ami a szóbeli végrendeletben volt.

Az írásbeli végrendelkezésnek is megvannak a maga szabályai. A végrendeletet maga írja és aláírja. Ekkor nem követeli mega a Polgári törvénykönyv a tanukat. Ha viszont nem maga írja, akkor alá kell írnia és két tanúnak is alá kell írnia, tanúsítania, hogy a végrendelkező a végrendeletet előttük írta alá.

A közjegyző előtt tett végrendeletet közvégrendeletnek nevezi a törvény.

A végrendeletet vissza is lehet vonni, ugyanúgy, mint ahogy azt megtették anno. Akként is visszavonható, ha újabb végrendeletet tesz, így a korábbi ettől fogva visszavont lesz, viszont a nem ellentmondó részei a korábbinak hatályban maradnak. A legegyszerűbben úgy lehet hatálytalanítani a végrendeletet, hogy a végrendelkező azt összetépi, megsemmisíti. A végrendeletet módosítani is lehet ilyen alapon. A közjegyző előtt tett végrendeletet is, de nem kell feltétlenül azt is közjegyző előtt tenni, mert tehetünk magánvégrendeletet is, így csak az marad hatályban, ami az utóbb tett végrendeletben van, és úgymond „felülírja” a közvégrendeletben lévőket. Amely rész a végrendeletben nem módosult, az továbbra is hatályos marad.

A végrendeletben szinte bármiről lehet rendelkezni. Örököst lehet nevezni, de ki is lehet zárni valakit. Az örökségből való kizárásnak vannak szabályai, mert különösebb indok és nyomós ok nélkül nem lehet azt, aki egyébként kötelesrészre jogosult. A kötelesrészt öt évig lehet érvényesíteni az örökhagyó halálától számítva, ha egyébként az örökhagyó a kötelesrészre jogosultra nem hagyott semmit, vagy nem annyit mint amennyi járna, így meg kell támadni a végrendeletet.

Hirdetés:

Visszatérve a kitagadásra, akkor jogszerű a kitagadás egy végrendeletben, ha a kitagadott erkölcstelen életet él, alkoholista, vagy drogfüggő, vagy nem törődött az örökhagyóval, pedig annak szüksége lett volna az ápolására. A kitagadott kiesik az öröklésből, de helyébe lép a leszármazottja. Abban az esetben viszont, ha nem végrendelet született, hanem öröklési szerződés, akkor már a kötelesrészre jogosult sem fog kapni semmit.

Végrendeletben még meg nem született részére is lehet rendelkezni. Ennek két feltétele van, egyrészt a végrendelet megírásakor már megfogant, valamint akkor kaphatja meg a végrendeletben foglalt vagyont,ha élve születik.

Ha valaki a végrendelet megírása után szerez még vagyont, arra a korábbi végrendelet magától értetődően nem tartalmazza azokat, így vagy írni kell egy újabb végrendeletet, vagy az új vagyonra már a törvényes öröklés szabályai lesznek irányadóak.

Ha a végrendelet alapján ketten, vagy többen együtt örökölnek egy házat, de egyik sem fogja tudni kifizetni a többi örököst, de nyilván mindenki meg szeretné kapni az örökségét, akkor a bíróságtól kell kérni a közös vagyon bíróság általi megszüntetését.

(Az alábbi végrendeletminta dőlt betűs részeit ki kell törölni és helyére a megfelelő adatot írni!)

A végrendeletet vagy saját kezűleg írja meg valaki és aláírja, vagy pedig kinyomtatja és aláírja. Ha nem saját kezűleg írja meg, akkor két tanú is kell a végrendelet végére, az aláírás után.

Ezen felül még bármi másról is lehet rendelkezni, pl.a temetéssel kapcsolatban, vagy ki is lehet zárni valakit az örökségből a törvény adta esetekben.

VÉGRENDELET

Alulírott (név), /születési helye, ideje, anyja leánykori neve/, alulírott napon és helyen cselekvőképességem birtokában a következők szerint végrendelkezem.

A tulajdonomat képező (ingatlan megjelölése település és helyrajzi szám, vagy pontos cím) ingatlant örökölje: (a személy vagy személyek neve); (arányszám megadása pl.1/2-1/2) arányban
A (ingó vagyontárgy megnevezése, pl. festmény vagy bútor), mely a tulajdonomban áll, örökölje: (a személy vagy személyek neve); (arányszám megadása) arányban.
Amennyiben (örökös neve) az örökségről lemondana, vagy visszautasítaná, akkor helyette (a személy megnevezése)örököljön.
Beszámítás: (leszármazó örökös esetén lehet ilyenről rendelkezni) miszerint (az örökös megnevezése) részére ajándékozott (vagyontárgy megnevezése) azzal ajándékoztam neki, hogy azt az örökrészébe be kell számítani.
Meghagyom, hogy (örökös megnevezése) fizessen meg (összeg)/adja át (vagyontárgy megnevezése) (hagyományozott megnevezése) részére.

Kelt: ……………………….., ………..év ………………hó …….nap

………………………………………………………

végrendelkező olvasható aláírása

Tanú 1: Tanú 2:

……………………………..…………… ……………..…………..……………

név név

……………………………..…………… ……………..…………..……………

cím cím

Hirdetés:

Leave a comment