Szenzációs segítség! Áramszámlára, vízszámlára ajánlottak fel szenzációs kedvezményt a szolgáltatók! FŐGÁZ ÜGYFELEK, EON ÜGYFELEK, VÍZFOGYASZTÓK FIGYELEM! ÍGY KÉRHET KEDVEZMÉNYT A GÁZSZÁMLÁJÁRA, ÁRAMSZÁMLÁJÁRA, VÍZSZÁMLÁJÁRA!>>>

Hirdetés:

Szenzációs segítség! Áramszámlára, vízszámlára ajánlottak fel szenzációs kedvezményt a szolgáltatók! FŐGÁZ ÜGYFELEK, EON ÜGYFELEK, VÍZFOGYASZTÓK FIGYELEM! ÍGY KÉRHET KEDVEZMÉNYT A GÁZSZÁMLÁJÁRA, ÁRAMSZÁMLÁJÁRA, VÍZSZÁMLÁJÁRA!>>>

FŐGÁZ ÜGYFELEK, EON ÜGYFELEK, VÍZFOGYASZTÓK FIGYELEM! ÍGY KÉRHET KEDVEZMÉNYT A GÁZSZÁMLÁJÁRA, ÁRAMSZÁMLÁJÁRA, VÍZSZÁMLÁJÁRA! FONTOS TUDNIVALÓK! >>>

FŐGÁZOSOK FIGYELEM >> ÍGY KÉRHET KEDVEZMÉNYT A SZÁMLAFIZETÉSNÉL HA FŐGÁZ ÜGYFÉL!

Képtalálat a következőre: „csekk”

FŐGÁZ :

A jogszabály előírásai szerint erre jogosult ügyfeleink 2009. április 1-től kérhetik a „védendő fogyasztók” nyilvántartásába történő felvételüket.

A lakossági fogyasztók közül a „védendő fogyasztók”

szociálisan rászoruló vagy
fogyatékkal élő fogyasztóként
részesülhetnek az engedélyesek által nyújtott, külön jogszabályban megállapított bánásmódban és kedvezményben.

Szociálisan rászoruló fogyasztónak minősülhet, aki
a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerinti

időskorúak járadékában részesül,
aktív korúak ellátására jogosult,
lakásfenntartási támogatásban vagy, a Szoctv. 45. § (1) bekezdés a) pontja szerint a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatásban részesül,
ápolási díjban részesül, és
ha a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény szerinti

gyermekvédelmi kedvezményre jogosult,
otthonteremtési támogatásban részesült (a támogatás megállapításától számított 3 éven keresztül), vagy
az a nevelőszülő, hivatásos nevelőszülő, aki saját háztartásában nevel gondozásba helyezett átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermeket
a hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának biztosításáról szóló törvény alapján a Nemzeti Eszközkezelő Zrt.-vel bérleti jogviszonyban áll.

Kik tekinthetők fogyatékkal élő fogyasztóknak?
A fogyatékkal élő fogyasztók nyilvántartásába történő felvételét saját, vagy háztartásában lakó más személy fogyatékosságára tekintettel Ön akkor kérheti, ha Ön vagy a háztartásában lakó személy a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló törvény szerinti

fogyatékossági támogatásban részesül,
vakok személyi járadékában részesül,
az a nevelőszülő, hivatásos nevelőszülő, aki saját háztartásában nevel gondozásba helyezett átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermeket.
A „védendő fogyasztó” a védettséggel járó jogait csak egy fogyasztási helyen gyakorolhatja. Ha a szociálisan rászoruló fogyasztó a vele egy háztartásban élő személyre tekintettel kéri felvételét a nyilvántartásba, ez a személy sem jogosult egy másik fogyasztási hely tekintetében nyilvántartásba vételét kérni.

A fogyatékkal élő fogyasztót nem kell személyes körülményeinek megfelelő, különleges bánásmódban részesíteni, ha a háztartásában van olyan nagykorú személy, aki nem minősül fogyatékkal élőnek.

Hogyan kezdeményezhető a „védendő fogyasztói” státuszba vétel?
A „védendő fogyasztók” nyilvántartásába történő felvétel a kapcsolódó dokumentumok között található megfelelő kérelem kitöltésével indul:

az „A” részben szereplő adatokat a fogyasztó tölti ki, és az adatok valódiságát aláírásával igazolja,
fogyatékosság esetén a kérelem „C” részét, a fogyatékosság jellegéről a kezelőorvos, ennek hiányába a háziorvos tölti ki.a „B” részben szereplő adatokat az a szerv tölti ki, amelyik a szociális rászorultságot magalapozó jogosultságot, ellátást, tényt megállapította,
Az igazolást a lakossági fogyasztónak kell benyújtania a FŐGÁZ felé, az igazolás kiállításától számított 30 napon belül. Az Ön által megadott személyes adatokat a FŐGÁZ a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény és az Adatvédelmi törvénynek megfelelően kezeli.

Kitöltés előtt kérjük, olvassa el a kapcsolódó dokumentumok között található megfelelő tájékoztatót is!

A kitöltött, aláírt és leigazolt adatlapot eljuttathatja ügyfélszolgálati irodáinkba vagy visszaküldheti postacímünkre: FŐGÁZ Zrt., 1439 Budapest, Pf.: 700.

A fogyatékkal élő védendő fogyasztók nyilvántartásában szereplők olyan igényét, amelyet a benyújtott iratok nem támasztanak alá, a FŐGÁZ nem köteles teljesíteni.

Hirdetés:

Ön egyaránt jogosulttá válhat a szociálisan rászoruló fogyasztónak nyújtott kedvezményekre és a fogyatékkal élőket megillető különleges bánásmódra. Ebben az esetben külön-külön igazolni kell, hogy Ön szociálisan rászoruló fogyasztónak és fogyatékkal élő fogyasztónak is minősül.

A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény előírásai szerinti az egyetemes szolgáltatást igénybe vevő (2007. július 1. előtt közüzemi) fogyasztók köréből a „védendő fogyasztók” a védelemre jogosító tulajdonságuk alapján szociálisan rászoruló vagy fogyatékkal élő fogyasztóként részesülhetnek a szolgáltató által nyújtott kedvezményekben.

A szociálisan rászoruló fogyasztótkülönösen az alábbi kedvezmények illethetik meg:

Részletfizetés,
30 napos fizetési haladék,
előre fizető mérő.

Ha a szociálisan rászoruló „védendő fogyasztó” a részletfizetési lehetőség, és a kapott fizetési haladék ellenére sem rendezi a tartozását, vagy a részletfizetésről, illetve a halasztott fizetésről szóló megállapodásban foglaltakat nem tartja be, akkor a törvény szerint a további szolgáltatást társaságunk előre fizető mérő felszereléséhez kötheti. Ha a „védendő fogyasztó” az előre fizető mérő felszerelésébe nem egyezik bele, illetve annak felszerelését, üzembe helyezését akadályozza vagy meghiúsítja, és ezzel együtt legalább 90 napos számlatartozást halmozott fel, akkor a FŐGÁZ Zrt. a szociálisan rászoruló fogyasztó földgázellátását is megszüntetheti, az egyetemes szolgáltatási szerződést felmondhatja.

Az előre fizető mérő felszerelésével egyidejűleg a mérő felszereléséig felhalmozódott fennálló tartozások kiegyenlítésére a fogyasztó köteles a FŐGÁZ Zrt.-vel megállapodni, és tartozását a megállapodásban foglaltak szerint megfizetni. A fogyasztó havi résztörlesztésének összege az előre fizető mérő feltöltésekor a feltöltésre befizetett összegből is levonásra kerül.

Kérjük, ha további kérdése lenne, hívja telefonos ügyfélszolgálatunkat a 06 40 474 474-es helyi tarifával hívható telefonszámon, vagy keresse fel személyesen bármelyik ügyfélszolgálati irodánkat.

Forrás : fogaz.hu

 

EON ÜGYFELEK :

A szociálisan rászoruló vagy fogyatékkal élő, ún. védendő fogyasztókat (a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. és a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvényben meghatározottak szerint) részletfizetéshez, fizetési haladékhoz és áram – és gáz szolgáltatás esetén előre fizetős mérő díjmentes felszereléséhez való jog illeti meg. Azok az Ügyfeleink, akik úgy ítélik meg, hogy jogosultak lehetnek a kedvezményre, telefonos ügyfélszolgálatunkon és személyes ügyfélszolgálati irodáinkban kérhetik az ún. „induló csomagokat”, valamint bármikor letölthetik honlapunkról. Részletfizetési kedvezmény és fizetési haladék csak olyan szociálisan rászoruló védendő fogyasztó Ügyfelünket illeti meg, aki vállalja, hogy a részletfizetés, fizetési haladék igénybevételének időtartama alatt az elfogyasztott villamos energia ellenértékét, tehát a havi részszámlák/ elszámoló számlák és a részlet/haladék összegét határidőben kiegyenlíti. Újabb részletfizetési megállapodás kötésére társaságunk csak akkor köteles, ha a felhasználó az előző részletfizetésből eredő kötelezettségeit maradéktalanul teljesítette.

Ügyfélszolgálati irodáink elérhetőségét itt találja:
http://www.eon.hu/Lakossagi_elerhetosegeink_aram

A védendő fogyasztói körbe tartozás igazolására a védendő fogyasztói státuszra jogosító ellátást megállapító szerv a védendő fogyasztó kérelmére igazolást ad ki arról, hogy a kérelem benyújtásakor a védendő fogyasztó az adott ellátásban részesül.
A védett fogyasztó státusz igényléséhez bővebb információt az alábbi linkre kattintva kaphat:
http://www.eon.hu/Vedendo_fogyasztok_

4.A helyi önkormányzat Egészségügyi és Szociálpolitikai Irodájában, valamint a Családsegítő Szolgálat területileg illetékes központjában lehetőség van többféle támogatás igénylésére.

Forrás : eon.hu

WRITER

Hirdetés:

Leave a comment